سمینار های برگزار شده

سمینار های برگزار شده

کارگاه اموزشی مدیریت دخل و خرج زندگی
کارگاه اموزشی مدیریت دخل و خرج زندگی

اولین اموزش فن بیان در میناب
اولین اموزش فن بیان در میناب

کارگاه اموزشی مدیریت ارتباط با مشتری در میناب
کارگاه اموزشی مدیریت ارتباط با مشتری در میناب