اگر می خواهید فروشنده بهتری باشید، خود را جای مشتریان قرار دهید