حقوق مدیر عامل می تواند بر تصمیم مصرف کنندگان تاثیر بگذارد!