در کسب و کارهای خلاقیت محور (محصولات مد)، تجربه غالباً مزاحم ما می باشد