چرا شرکت های دارای برند قوی به مدیران خود حقوق کمتری می پردازند؟