۱۳۹۷/۰۳/۱۴
حقیقتی درباره سن رو به افزایش جمعیت

حقیقتی درباره سن رو به افزایش جمعیت

اخیراً مد شده است که بر اساس سالخوردگی جمعیتی، پیش بینی هایی جدی درباره خوشبختی رو به نزول انجام شود. اما آیا این واقعاً مشکل ساز […]