چرا از مشتری نه می شنویم؟ چون به حرف مشتری به‌ درستی گوش نمی‌ دهیم